Ważne ogłoszenia

Poszukujemy adminów na serwer Only Mirage

Graczu! Zdajemy sobie sprawę, że admin nie zawsze znajduje się na serwerze, ale jeśli dysponujesz doświadczeniem lub chcesz je zdobyć, zostań adminem na serwerze Only Mirage i zwalczaj z nami nieuczciwych graczy, którzy psują rozgrywkę! Szybka rekrutacja trwa do odwołania.

Nowy serwer 5vs5 MIRAGE

Dziś (25.02.2023) otworzyliśmy nowy serwer! To kolejny rozdziałw dziejach naszej sieci, który jasno mówi: rozwijamy się! Zapraszamy wszystkich nowych użytkowników na nasz serwer oraz do odebrania darmowego VIP'a z tejże okazji. Przy okazji prosimy też o zgłaszanie błędów i propozycji w dziale serwera 5vs55vs5. Miłej gry - życzy Administracja NGNW.pl

Darmowy VIP za rejestrację

Z okazji otwarcia naszej sieci trwa konkurs rejestracyjny! Utwórz konto na naszym forum, potwierdź rejestrację na swoim adresie e-mail i napisz post z obowiązującym wzorem, a dostaniesz darmowego VIP'a na 7 dni na serwerze Only Mirage!

Dołącz do naszej ekipy!

Nasza sieć potrzebuje aktywnych użytkowników, a motywacją do bycia aktywnym mogą być rangi. Dlatego obecnie poszukujemy Moderatorów i Redaktorów. Nie masz wystarczającej wiedzy? Nie szkodzi, wszystkiego Cie nauczymy, a nim się obejrzysz będziesz częścią zgranej paczki. Po prostu dołącz do nas, daj sie poznać i pokaż, że Ci zależy.

Głosuj na nasze serwery

Pomóż nam stać się lepszymi!

Sponsorzy / Partnerzy

NGNW.PL - Sieć serwerów Counter-Strike | Nie grasz, nie wygrasz
NGNW.PL - Polityka prywatności
Polityka prywatności Serwisu NGNW.PL

Postanowienia ogólne
1. Każdego użytkownika Serwisu NGNW.PL obowiązuje poniższa Polityka Prywatności.
2. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników lub zebranych w związku z korzystaniem przez nich z usług, które oferuje NGNW.PL.
3. Szanujemy i podchodzimy z należytą uwagą do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. prokół SSL.
4. Serwis NGNW.PL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności bez wcześniejszego uprzedzania Użytkowników.
5. Serwis NGNW.PL nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim żadnych danych Użytkowników umieszczanych w naszych Serwisie.
6. Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Forum, który określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.
7. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności naszego Serwisu prosimy o opuszczenie strony.


Definicje

 • Serwis - serwis internetowy "NGNW.PL" działający pod adresem NGNW.PL

 • Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem.

 • Administrator Serwisu / Danych - Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej „Administrator”) jest osoba fizyczna "XXXXXX" zamieszkała w Warszawie, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 • Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 • Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 • Ograniczenie przetwarzania - oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

 • Zgoda - zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych

 • Naruszenie ochrony danych osobowych - oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 • Pseudonimizacja - oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej

 • Anonimizacja - Anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy lub nadpisuje "dane osobowe" uniemożliwiając identyfikację, lub powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną. • Administrator danych
  1. Administratorem danych osobowych jest Serwis NGNW.PL, adres mailowy: [email protected] (dalej „Administrator”).


  Inspektor Ochrony Danych
  1. Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.


  Dane osobowe
  1. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie.
  2. Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi korzystając z formularzy dostępnych na stronie Serwisu, tj. formularz rejestracji, zapis do newslettera. Zakres zbierania danych użytkowników obejmuje: nazwę użytkownika, adres IP, hasło, adres email. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, jednak brak podania wyżej wymienionych danych uniemożliwia utworzenie konta na forum, dalej korzystanie z niego.

  • Użytkownik ma prawo także dobrowolnie uzupełnić informacje na temat: imienia, płci, adresu zamieszkania, dodatkowych kont. Nie są to jednak dane wymagane do korzystania z Serwisu.

  • Serwis internetowy nie udostępnia ani nie sprzedaje nieuprawionym podmiotom bądź osobom trzecim danych osobowych użytkowników.

  • Wgląd do danych użytkowników w stopniu ograniczonym posiadają grupy użytkowników stacjonujących pod nazwą Właściciel oraz Administrator. Cele wglądu w wyżej wymienione dane wymienione zostały poniżej (dalej kategoria - Cel przetwarzania danych osobowych).

  • Administrator może przekazać dane użytkownikom odpowiednim podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa (np. organy wymiaru sprawiedliwości, prokuratura).

  • Administrator może przekazać dane użytkowników podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora (np. podmiotom świadczącym usługi hostingowe), tj. firma: PERSKIMEDIA Szymon Perski z siedzibą przy ul. Janiny Omańkowskiej 58, 60-465 Poznań, NIP: 763-208-54-54.


  Cel przetwarzania danych osobowych
  1. Dane użytkowników przetwarzane są tylko i wyłącznie do realizacji celów, do których zostały zebrane, na przykład do rejestracji konta i korzystania z niego przez użytkownika.
  Uprawnienia użytkownika

  • Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

  • Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

  • Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych.

  • Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  • Użytkownik ma prawo do pozostania "zapomnianym". Wtedy wszelkie dane odnośnie użytkownika zostaną zarchiwizowane. Wszelkie wpisy użytkownika zostaną zmodernizowane na dane systemu (dalej „Gościa”) a wrażliwe tematy zostaną usunięte, np. wpisy w dziale Pokaż się. Wszelkie czynności odbywają się zgodnie z artykułem 17 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), oraz podpunktem odnośnie wymaganych treści niezbędnych do prawidłowego działania Serwisu.

  • Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

  • Tak długo, jak korzystamy z usług serwisu, które wymagają naszych danych, nie możemy zażądać ich usunięcia. Nie możemy wysłać wniosku o wymazanie wszelkich naszych danych z bazy, jednocześnie oczekując, że nadal będziemy korzystać z usług. Po usunięciu konta użytkownika, założenie kolejnego jest zabronione. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy Administrator danych wyrazi zgodę na założenie konta w serwisie po ówczesnym kontakcie przez zainteresowanego.


  Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika
  1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności oświadcza, że wdrożył wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne celem właściwego zabezpieczenia dnach osobowych Użytkowników


  Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
  1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
  2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
  3. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
  4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.  Czym są pliki "cookies"?
  1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


  Do czego używamy plików "cookies"?
  1. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Uproszczając więc, pliki "cookies" używane są do: usprawnienia i ułatwienia dostępu do Serwisu, personalizacji Serwisu dla Użytkowników, umożliwienia logowania do Serwisu, prowadzenia statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, ilości postów itd.).
  2. Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów: usługa rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie i funkcjonalności z nim związanych, usługa Newslettera (w tym przesyłania za zgodą treści reklamowych), Usługi komentowania i polubienia wpisów w Serwisie, usługa udostępniania informacji o treści umieszczonych w Serwisie w serwisach społecznościowych lub innych witrynach, komunikacja Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych.


  Jakich plików "cookies" używamy?
  1. Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
  2. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
  3. Rodzaje cookies ze względu na niezbędność do realizacji usługi:

  • Niezbędne - są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać.

  • Funkcjonalne - Są ważne dla działania serwisu:

  • Służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika,

  • Służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w pliku cookie może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,

  • Służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.

  • Biznesowe - Umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe.


  4. Ze względu na czas przez jaki cookie będzie umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:

  • Cookies tymczasowe (session cookies) - cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu.

  • Cookies stałe (persistent cookie) - nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny.


  5. Ze względu na pochodzenie – administratora serwerów, który zarządza cookies:

  • Cookie własne (first party cookie) - cookie umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona.

  • Cookie zewnętrzne (third-party cookie) - cookie umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny.


  6. Uwaga: cookie mogą być wywołane przez administratora za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji - innym kraju lub nawet zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez administratora witryny komponentów serwisu pochodzących spoza systemu administratora mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki cookies niż polityka prywatności / cookies administratora serwisu.

  7. Ze względu na cel jakiemu służą:

  • Konfiguracji serwisu - umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie.

  • Bezpieczeństwo i niezawodność serwisu - umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu.

  • Uwierzytelnianie - umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.

  • Stan sesji - umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookie służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.

  • Procesy - umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji.

  • Reklamy - umożliwiają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny).

  • Lokalizacja - umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika

  • Analizy i badania, audyt oglądalności - umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.


  7. Rodzaje plików cookies ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika - nieszkodliwe:

  • Niezbędne do poprawnego działania witryny.

  • Potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika

  8. Badające - wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika.


  Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?
  1. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.


  Usuwanie plików "cookies".
  1. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
  3. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików "cookies" przez każdą witrynę internetową.
  4. Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych dostępne są na stronie: jak wyłączyć cookie lub u jednego ze wskazanych dostawców:
  Usługi zewnętrzne
  1. Google Analytics - Google Analytics to usługa analityczna świadczona przez Google Inc. ("Google"). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i sprawdzania korzystania z tej strony internetowej w celu przygotowywania raportów dotyczących jej działań i udostępniania ich innym usługom Google. Polityka prywatności
  2. Stop Forum Spam - przekazuje do usługi adres email i adres IP zarejestrowanego użytkownika, aby określić prawdopodobieństwo, że zarejestrowane konto nie jest źródłem spamu. Polityka prywatności
  3. YouTube - przekazywanie usługi w celu wyświetlania okna YouTube w tematach oraz profilach użytkowników w ramach realizowania funkcji "Muzyka w profilu". Polityka prywatności
  4. Facebook - przekazywanie usługi w celu udostępniania treści lub jako forma kontaktu w Profilu Użytkownika. Polityka prywatności
  5. Instagram - przekazywanie usługi w celu udostępniania treści lub jako forma kontaktu w Profilu Użytkownika. Polityka prywatności
  6. Twitter - przekazywanie usługi w celu udostępniania treści lub jako forma kontaktu w Profilu Użytkownika. Polityka prywatności
  7. Telegram - przekazywanie usługi w celu udostępniania treści lub jako forma kontaktu w Profilu Użytkownika. Polityka prywatności
  8. Imgur - przekazywanie usługi w celu udostępniania treści, takich jak przesyłane obrazy, video przy okazji korzystania z funkcji: komentowania, tworzenia nowych tematów, edycji zdjęcia profilowe (dalej „Avatar”) oraz edycji sygnatur użytkowników. Polityka prywatności
  9. Giphy - przekazywanie usługi w celu udostępniania animowanych treści graficznych w tematach i postach. Polityka prywatności
  10. Sklepcs.pl - przekazywanie usługi w celu możliwość nabycia przez Użytkowników usług np. „VIP”. Polityka prywatności
  11. Steam - przekazywanie usługi w celu możliwość logowania się pod adresami: bany.ngnw.pl oraz sklep.ngnw.pl. Polityka prywatności
  12. Discord - przekazywanie usługi w celu udostępniania treści lub jako forma kontaktu w Profilu Użytkownika. Polityka prywatności